-->
 

Regulament campanie "Discounturi avantajoase pentru luna octombrie 2017"

 
Art.1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei "Discounturi avantajoase pentru luna octombrie 2017" (in cele de urmeaza „Promotia” sau „Campania”), este S.C. MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L., cu sediul in Str. Turnu Magurele, nr. 52-62, Sector 4, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 6639012, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/25483/1994. Orice referire la aceasta societate se va face sub numele de “Organizatorul” ori “MERIDIAN RENT A CAR”.
Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul", “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, in oricare din punctele de lucru ale MERIDIAN RENT A CAR si pe site-ul www.meridianrentacar.ro.
MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.meridianrentacar.ro.


Art 2. Perioada si mecanismul de desfasurare a Campaniei
2.1. In sensul prezentului Regulament, Chiria reprezinta pretul pe care un client al MERIDIAN RENT A CAR este obligat sa il plateasca in schimbul folosintei unui autovehicul pus la dispozitie de catre MERIDIAN RENT A CAR, ca urmare a incheierii unui contract de inchiriere in conformitate cu Termenii si conditiile afisate pe website-ul www.meridianrentacar.ro.
2.2. In cadrul acestei campanii, MERIDIAN RENT A CAR acorda reduceri (mentionate la art. 2.3) din valoarea totala bruta a Chiriei/zi (cu toate taxele incluse) care se aplica exclusiv pentru inchirierea unui autoturism din reteaua MERIDIAN RENT A CAR, pentru minim 3 zile consecutive de inchiriere ("Discountul"), in conditiile prevazute in art. 2 din prezentul Regulament.
2.3. Discounturile se aplica in functie de Clasa din care face parte autoturismul inchiriat.
Astfel, pentru autoturismele din Clasa A, discountul de 5% se aplica pentru inchirieri de 3 zile consecutive. Pentru inchirieri cuprinse intre 4 si 15 zile consecutive, discountul aplicat este de 15% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi. Pentru inchirieri mai mari de 15 zile consecutive, discountul aplicat este de 25% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi.
Pentru autoturismele din Clasa B, discountul de 7% se aplica pentru inchirieri cuprinse intre 3 si 5 zile consecutive de inchiriere. Pentru inchirieri cuprinse intre 6 si 15 de zile consecutive, discountul aplicat este de 20% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi. Pentru inchirieri mai mari de 15 de zile consecutive, discountul aplicat este de 30% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi.
Autoturismele care fac parte din Clasa A si Clasa B sunt prezentate si detaliate in pagina "Promotii" din site-ul www.meridianrentacar.ro
Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru intervalele de timp ce depasesc durata a 3 zile consecutive de inchiriere, Discountul din prezenta Campanie nu se cumuleaza cu discounturile de clasa de la art. 2.3
2.4. Promotia se desfasoara in intervalul 1 octombrie 2017 – 31 octombrie 2017 ("Perioada Promotiei").
2.5. Promotia se aplica numai daca cele minim 3 zile consecutive de inchiriere ("Durata de inchiriere") se afla in intervalul 1 – 31 octombrie 2017.
2.6. In situatia in care Durata de inchiriere incepe cel mai devreme in data de 29 septembrie 2017, Discountul va fi aplicat exclusiv Chiriei corespunzatoare zilelor incluse in Perioada Promotiei.
2.7. Pentru evitarea oricarui dubiu, in situatiile prevazute de art. 2.5. mai sus, Discountul nu va fi aplicat pentru zilele de inchiriere din afara Perioadei Promotiei (respectiv pentru perioada ulterioara expirarii datei de 31.10.2017).
2.8. Inaplicabilitatea Discountului prevazuta de art. 2.6.-2.7. din prezentul Regulament nu exclude aplicarea de catre MERIDIAN RENT A CAR a altor reduceri valabile la data zilei de inchiriere din afara Perioadei Promotiei.
2.9. Toate celelalte categorii de reduceri ce pot fi aplicate conform art. 2.7 sunt identificate in pagina "Promotii" din site-ul www.meridianrentacar.ro.
 
Art.3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei 
3.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor persoanelor fizice si juridice, in perioada 1 – 31 octombrie 2017. Prin inscrierea la Campanie fiecare participant- persoana fizica, garanteaza:
ca are 21 ani impliniti;
ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu.
Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.
3.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si al societatilor din Grupul de firme Meridian.
b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);
c. persoanele a caror varsta este mai mica de 21 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.
3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte discounturi, vouchere sau campanii promotionale, cu exceptia situatiilor prevazute la art.2.3 din prezentul.
3.4. Discount-ul este nenominal.
3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.
3. 3.6. Organizatorul considera participarea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, ca fiind adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de Discount, fara alte despagubiri sau plati.
 
Art.4. Protectia datelor cu caracter personal

4.1. MERIDIAN RENT A CAR este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea in program, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie stocate, folosite si prelucrate de catre MERIDIAN RENT A CAR si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate.
4.2. MERIDIAN RENT A CAR garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie in calitatea sa de persoana vizata are, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, participantul are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre MERIDIAN si are, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantul are dreptul de a solicita, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa MERIDIAN RENT A CAR cu sediul in Mun. Bucuresti, sectorul 4, str. Turnu Magurele nr. 52 - 62, o cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestui campanie vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu operatorul in scopul mentionat in prezentul regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita excluderea sa din baza de date a companiei din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate.
 
Art.5. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei
5.1.Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se va mai aplica Discountul prevazut de art. 2.
5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Promotia in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, cu informarea prealabila a consumatorilor, prin pubicarea unei hotarari in acest sens printr-o notificare pe prima pagina a website-ului www.meridianrentacar.ro.
5.3. Pentru situatiile prevazute la pct 5.1. si 5.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.
 
Art.6. Litigii
6.1. Eventualele litigii aparute intre MERIDIAN RENT A CAR si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului MERIDIAN RENT A CAR.
6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Str. Turnu Magurele, nr. 52 – 62, Sector 4. Bucuresti, in atentia Departamentului MARKETING in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.
 
Art.7. Dispozitii finale
7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.
7.2. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.meridianrentacar.ro.
7.3. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.
7.4. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.
7.5 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
7.6. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
- pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei Campaniei;
- pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
- pentru inscrierea in Campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a Campaniei.
7.7. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de Campanie si acordarea Discountului.
7.8. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Call Center-ul MERIDIAN RENT A CAR: 021 301 90 30 sau direct consilierii de vanzari din oricare parc al MERIDIAN RENT A CAR.
7.9. Prezentul Regulament se coroboreaza cu Termenii si Conditiile publicate pe website-ul www.meridianrentacar.ro.
 
Organizator, 
S.C. MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L.


Cauta masina

Locatie Preluare:

Locatie Predare:

De la:

Pana la:


Am varsta peste 25 ani