-->
 

Regulament campanie promotionala „4+1”

Campanie promotionala desfasurata pentru clientii MERIDIAN RENT A CAR


Art 1. Denumirea campaniei promotionale

1.1 Denumirea oficiala a campaniei promotionale derulate potrivit prezentului regulament este „4+1” denumita in continuare „Campania”.

Art. 2 Organizatorul campaniei

2.1 Campania „4+1” este organizata de MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Turnu Magurele, Nr. 52 - 62, Sector 4, persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40/25483/1994, avand Cod de inregistrare Fiscala RO6639012. In continuare MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L. va fi denumita „Organizator”.

2.2 Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa oricand in perioada derularii campaniei promotionale oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament legate de aceasta, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Modificarile vor intra in vigoare in termen de 24 de ore de la publicarea acestora pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.meridianrentacar.ro. Campania promotionala „4+1” se desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament Oficial si, implicit, a dispozitiilor legale din Romania. Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile stabilite in prezentul Regulament.

Art. 3 Durata si Locul desfasurarii

3.1 Campania promotionala se deruleaza in perioada 01 – 31 octombrie 2018 potrivit prezentului Regulament, numita in continuare „perioada campaniei promotionale”.

3.2 Campania promotionala se desfasoara in oricare dintre centrele de inchiriere MERIDIAN RENT A CAR precum si online pe pagina Organizatorului www.meridianrentacar.ro.

Art. 4 Autovehiculele participante la campanie

4.1 Toate autovehiculele din cadrul flotei Organizatorului intra in campania promotionala „4+1”.

4.2 Campania se desfasoara numai cu privire la autovehiculele disponibile in cadrul flotei Organizatorului in perioada in care se doreste inchirierea, Participantii la Campanie fiind informati in acest sens. Exista posibilitatea ca disponibilitatea autovehiculelor din cadrul flotei Organizatorului sa nu se actualizeze in timp real, pe site-ul acestuia, astfel incat comenzile vor fi onorate doar dupa ce acestea sunt confirmate in scris sau telefonic.

Art. 5 Dreptul de participare

5.1 De aceasta Campanie beneficiaza toate persoanele fizice, cu varsta de peste 21 de ani posesoare a unui permis de conducere valabil si persoanele juridice care închiriază autovehiculele la care se face referire in Art. 4 din prezentul Regulament, in perioada de desfasurarea a Campaniei prevazuta la Art. 3.1 din prezentul Regulament. Conform legislatiei romane, in relatiile cu persoanele juridice care participa la Campanie nu vor fi aplicabile prevederile legislatiei romane privind protectia consumatorilor, persoanele juridice neputand fi incadrate in sfera notiunii de consumator, astfel cum aceasta este definita de legislatia relevanta.

Art. 6 Mecanismul campaniei promotionale

6.1 Clientii care inchiriaza un autovehicul din cadrul flotei Organizatorului, pentru o perioada de minim 4 zile consecutive, pot beneficia, in mod gratuit, de 1 zi de inchiriere a aceleiasi masini sub conditia acceptarii termenilor și conditiilor prezentului Regulament. Astfel, Clientul va achita contravaloarea prețului închirierii pentru perioada de inchiriere solicitata, care nu trebuie să fie mai mica de 4 zile consecutive, si va beneficia de o zi suplimentara de inchiriere („4+1”). Pretul de referinta este cel de lista, disponibil pe site-ul www.meridianrentacar.ro, fara posibilitatea cumularii mai multor oferte promotionale.

6.2 Clientii participanti la campania ”4+1” beneficiaza de aceasta promotie o singura data in perioada 1 – 31 octombrie 2018.

6.3 Campania "4+1" nu se aplica in cazul prelungirii perioadei initiale de inchiriere.

6.4 Oferta promotionala opereaza pe factura fiscala, iar aceasta nu poate fi convertita in sume de bani.

6.5 Campania „4+1” nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale ale Organizatorului. Ofertele promotionale se refera doar la zile de inchiriere, nu si la extraoptiuni (ex: scaun copil, GPS etc.).

Art. 7 Protectia datelor cu caracter personal

7.1 Organizatorul este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale Participantilor in conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 .

7.2 Prin inscrierea in program, Participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate, folosite si prelucrate de catre Organizator in scopul incheierii contractului de locatiune si derularii relatiei contractuale precum si in scopuri de marketing, in cazul in care acestia si-au manifestat acest acord. Scopul prelucrarii si modalitatile de prelucrare sunt descrise in politica de confidentialitate existenta pe site-ul www.meridianrentacar.ro si in contractul de locatiune ce urmeaza a fi semnat in momentul preluarii autovehiculului.

7.3 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, participantii au urmatoarele drepturi privind colectarea si prelucrarea datelor personale:

  • dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate;

  • de a solicita accesul la date respectiv de a solicita transmiterea de confirmari prin care sa li se comunice o serie de informatii referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrarii si destinatarii carora le sunt dezvaluite datele;

  • de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal si de a obtine completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;

  • de a solicita restrictionarea prelucrarii in cazurile in care trebuie verificata exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea utilizarii lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

  • de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate printre altele daca datele nu mai sunt necesare, persoana isi retrage consimtamantul, persoana vizata se opune;

  • de a se opune prelucrarii, in acest caz, in functie de scopul prelucrarii este posibil ca operatorul sa nu poata da curs solicitarii formulata online;

  • dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal daca exista consimtamantul iar prelucrarea se efectueaza in mod automat;

  • de a formula plangere catre autoritatea de supraveghere, in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.

7.4. Refuzul Participantului, determina neutilizarea datelor pe care le-a furnizat.

7.5. Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esentiala pentru demararea sau derularea unei relatii contractuale. In cazul in care Clientul isi va manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei parti dintre acestea, Organizatorului va informa Clientul facă acest refuz este de natura sa influenteze initierea sau derularea relatiilor contractuale.

7.6. Clientul are oricand posibilitatea sa transmita o sesizare la adresa de e-mail dpo@automeridian.ro sau la sediul societatii din Bucuresti, Str. Turnu Magurele, Nr. 52 – 62, Sector 4., prin care sa solicite acces la datele sale cu caracter personal, precum si sa solicite rectificarea sau stergerea acestora, in limitele prevazute de contractul de locatiune si sa îsi exprime dreptul de opozitie sau sa isi exercit orice alt drept conferit prin Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

Art. 8 Intreruperea, incetarea si modificarea Campaniei

8.1 Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului prevazut la Art. 3 din prezentul Regulament.

8.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe, modifica, prelungi campania in orice moment al acesteia si/sau schimba regulile de participare, cu informare prealabila, prin publicarea unei hotarari in acest sens sau printr-o notificare pe prima pagina a site-ului www.meridianrentacar.ro

8.3 Pentru situatiile prevazute la acest articol din prezentul Regulament, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte pretentii.


Art. 9 Litigii

9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea transmite la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Turnu Magurele, Nr. 52 – 62, in atentia Departamentului MARKETING, in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 10 Forta majora. Cazul fortuit

10.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

10.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si desfasurarea/continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Art. 1351 Cod Civil.

10.3 Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie evenimentul de forta majora sau cazul fortuit in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.

Art. 11 Dispozitii finale

11.1 Prin participarea la campania Organizatorului, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor mentionate in prezentul Regulament, precum si oricaror modificari intervenite la Regulament.

11.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

11.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in campanie care are un comportament fraudulos.

11.4 Pentru informatii suplimentare, Participantii la Campanie pot contacta Organizatorul prin Call Center-ul MERIDIAN RENT A CAR la numarul de telefon: 021 301 90 30 sau se pot prezenta in oricare parc al MERIDIAN RENT A CAR, contactand in mod direct consilierii de vanzari.

11.5 Prezentul Regulament se coroboreaza cu Termenii si Conditiile publicate pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

11.6 Prezentul Regulament este redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Organizator,
MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L.


Cauta masina

Locatie Preluare:

Locatie Predare:

De la:

Pana la:


Am varsta peste 25 ani