-->
 

Termeni si Conditii - MERIDIAN RENT A CAR

Prezentul website apartine societatii Meridian Business Grup SRL, persoana juridica romana, avand sediul social la adresa Bucuresti, sector 4, strada Turnu Magurele, nr. 52-62, inregistrata la ORC Bucuresti sub numar J40/25483/1994, cod unic de inregistrare RO 6639012. Orice referire din cadrul website-ului la societatea Meridian Business Grup SRL se va realiza prin utilizarea denumirii MERIDIAN RENT A CAR.

 

Regulament campanie "Discounturi avantajoase pentru luna septembrie 2017"

Art.1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei "Discounturi avantajoase pentru luna septembrie 2017" (in cele de urmeaza „Promotia” sau „Campania”), este SC MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL, cu sediul in Str. Turnu Magurele, nr. 52-62, Sector 4, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 6639012, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/25483/1994. Orice referire la aceasta societate se va face sub numele de “Organizatorul” ori “MERIDIAN RENT A CAR”.

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul", “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, in oricare din punctele de lucru ale MERIDIAN RENT A CAR si pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

 

Art 2. Perioada si mecanismul de desfasurare a Campaniei

     2.1 In sensul prezentului Regulament, Chiria reprezinta pretul pe care un client al MERIDIAN RENT A CAR este obligat sa il plateasca in schimbul folosintei unui autovehicul pus la dispozitie de catre MERIDIAN RENT A CAR, ca urmare a incheierii unui contract de inchiriere in conformitate cu Termenii si conditiile afisate pe website-ul www.meridianrentacar.ro.

     2.2. In cadrul acestei campanii, MERIDIAN RENT A CAR acorda reduceri (mentionate la art. 2.3) din valoarea totala bruta a Chiriei/zi (cu toate taxele incluse) care se aplica exclusiv pentru inchirierea unui autoturism din reteaua MERIDIAN RENT A CAR, entru minim 3 zile consecutive de inchiriere ("Discountul"), in conditiile prevazute in art. 2 din prezentul Regulament.

     2.3. Discounturile se aplica in functie de Clasa din care face parte autoturismul inchiriat.

     Astfel, pentru autoturismele din Clasa A, discountul de 5% se aplica pentru inchirieri cuprinse intre 3 si 5 zile consecutive. Pentru inchirieri cuprinse intre 6 si 10 zile consecutive, discountul aplicat este de 10% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi. Pentru inchirieri cuprinse intre 11 si 21 zile consecutive, discountul aplicat este de 20% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi. Pentru inchirieri mai mari de 21 zile consecutive, discountul aplicat este de 25% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi.

     Pentru autoturismele din Clasa B, discountul de 7% se aplica pentru inchirieri cuprinse intre 3 si 5 zile consecutive de inchiriere. Pentru inchirieri cuprinse intre 6 si 14 de zile consecutive, discountul aplicat este de 15% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi. Pentru inchirieri cuprinse intre 15 si 21 de zile consecutive, discountul aplicat este de 25% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi. Pentru inchirieri mai mari de 21 de zile consecutive, discountul aplicat este de 30% din valoarea totala bruta a Chirieri/zi.

Autoturismele care fac parte din Clasa A si Clasa B sunt prezentate si detaliate in pagina "Promotii" din site-ul www.meridianrentacar.ro

Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru intervalele de timp ce depasesc durata a 3 zile consecutive de inchiriere, Discountul din prezenta Campanie nu se cumuleaza cu discounturile de clasa de la art. 2.3

     2.4. Promotia se desfasoara in intervalul 5 septembrie 2017 – 30 septembrie 2017 ("Perioada Promotiei").

     2.5. Promotia se aplica numai daca cele minim 3 zile consecutive de inchiriere ("Durata de inchiriere") se afla in intervalul 5 – 30 septembrie 2017.

     2.6. In situatia in care Durata de inchiriere incepe cel mai devreme in data de 28 septembrie 2017, Discountul va fi aplicat exclusiv Chiriei corespunzatoare zilelor incluse in Perioada Promotiei.

     2.7. Pentru evitarea oricarui dubiu, in situatiile prevazute de art. 2.5. mai sus, Discountul nu va fi aplicat pentru zilele de inchiriere din afara Perioadei Promotiei (respectiv pentru perioada ulterioara expirarii datei de 30.09.2017).

     2.8. Inaplicabilitatea Discountului prevazuta de art. 2.6.-2.7. din prezentul Regulament nu exclude aplicarea de catre MERIDIAN RENT A CAR a altor reduceri valabile la data zilei de inchiriere din afara Perioadei Promotiei.

     2.9. Toate celelalte categorii de reduceri ce pot fi aplicate conform art. 2.7 sunt identificate in pagina "Promotii" din site-ul www.meridianrentacar.ro.

 

Art. 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

     3.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor persoanelor fizice si juridice, in perioada 5 – 30 septembrie 2017. Prin inscrierea la Campanie fiecare participant- persoana fizica, garanteaza:

 • ca are 21 ani impliniti;

 • ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu.

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

     3.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si al societatilor din Grupul de firme Meridian.

b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);

c. persoanele a caror varsta este mai mica de 21 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

     3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte discounturi, vouchere sau campanii promotionale, cu exceptia situatiilor prevazute la art.2.3 din prezentul.

     3.4. Discount-ul este nenominal.

     3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

     3.6. Organizatorul considera participarea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, ca fiind adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de Discount, fara alte despagubiri sau plati.

 

Art.4. Protectia datelor cu caracter personal

     4.1. MERIDIAN RENT A CAR este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea in program, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie stocate, folosite si prelucrate de catre MERIDIAN RENT A CAR si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate.

     4.2. MERIDIAN RENT A CAR garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie in calitatea sa de persoana vizata are, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, participantul are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre MERIDIAN si are, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantul are dreptul de a solicita, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa MERIDIAN RENT A CAR cu sediul in Mun. Bucuresti, sectorul 4, str. Turnu Magurele nr. 52 - 62, o cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestui campanie vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu operatorul in scopul mentionat in prezentul regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita excluderea sa din baza de date a companiei din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate.

 

Art.5. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

     5.1.Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se va mai aplica Discountul prevazut de art. 2.

     5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Promotia in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, cu informarea prealabila a consumatorilor, prin pubicarea unei hotarari in acest sens printr-o notificare pe prima pagina a website-ului www.meridianrentacar.ro

     5.3. Pentru situatiile prevazute la pct 5.1. si 5.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

Art.6. Litigii

     6.1. Eventualele litigii aparute intre MERIDIAN RENT A CAR si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului MERIDIAN RENT A CAR.

     6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Str. Turnu Magurele, nr. 52 – 62, Sector 4. Bucuresti, in atentia Departamentului MARKETING in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

 

Art.7. Dispozitii finale

     7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

     7.2. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

     7.3. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

     7.4. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

     7.5 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

     7.6. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:

- pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei Campaniei;

- pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

- pentru inscrierea in Campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a Campaniei.

     7.7. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de Campanie si acordarea Discountului.

     7.8. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Call Center-ul MERIDIAN RENT A CAR: 021 301 90 30 sau direct consilierii de vanzari din oricare parc al MERIDIAN RENT A CAR.

     7.9. Prezentul Regulament se coroboreaza cu Termenii si Conditiile publicate pe website-ul www.meridianrentacar.ro.

 

Organizator,

SC MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL

 

 

TERMENI SI CONDITII


1. Orice persoana care doreste sa incheie un contract de inchiriere auto trebuie sa prezinte actul de identitate in original (B.I. / C.I. sau pasaport pentru persoanele de alta nationalitate) si carnetul de conducere, ambele avand valabilitate pe toata perioada derularii contractului de inchiriere auto. Permisul de conducere trebuie sa aiba o vechime minima de 12 luni de la obtinerea categoriei B. Nu se vor incheia contracte de inchiriere autovehicule cu clienti care detin dovezi inlocuitoare ale permisului de conducere. Atat actul de identitate cat si permisul de conducere trebuie sa aiba valabilitate inca cel putin 3 (trei) luni dupa incheierea contractului de inchiriere.

2. Orice persoana care inchiriaza autovehiculul trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani si sa posede carnet de conducere de minim 1 an vechime la data incheierii contractului cu MERIDIAN RENT A CAR.

3. Persoana care inchiriaza autovehiculul trebuie sa precizeze la momentul semnarii contractului numele si prenumele persoanei / persoanelor care vor mai conduce autovehiculul pe perioada inchirierii, clientul nefiind exonerat de raspundere.

4. Folosirea bunului inchiriat de catre alte persoane decat cele specificate in contract este strict interzisa.

5. Plata serviciului de inchiriere auto se va face la momentul semnarii contractului de inchiriere si / sau la momentul preluarii autovehiculului de catre client. De asemenea, clientul are posibilitatea de a efectua plata in contul bancar al MERIDIAN RENT A CAR, prin transfer bancar, in avans, astfel incat sa fie permisa incasarea banilor inainte de preluarea autovehiculului de catre client.

In cazul platilor online folosind cardurile bancare, securitatea si validitatea autentificarii cardurilor va fi confirmata de procesatorul de plati electronice. Tranzactiile se realizeaza exclusiv prin sistemele informatice ale procesatorului online, in condtitii de maxima securitate oferite de platforma fiind asigurate filtre antifrauda la toate tranzatiile online. Nici o informatie legata de cardul clientului nu va fi stocata pe serverele MERIDIAN RENT A CAR. Sunt acceptate la plata cardurile bancare de debit, cele de debit cu overdraft sau cardurile de credit, emise sub sigla MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron. Procesatorul de plati electronice este MOBILPAY.

6. Plata se va efectua in Lei la cursul afisat pe site, in sectiunea Informatii utile / curs valutar. La primirea autovehiculului, clientul va semna un proces verbal de predare-primire care va contine descrierea exacta a starii autovehiculului. La returnare, clientul are datoria de a preda autovehiculul in aceleasi conditii in care l-a primit.

7. La semnarea contractului de inchiriere auto, clientul are obligatia de a achita o garantie, in functie de tipul masinii inchiriate. Garantia variaza intre 350 si 700 euro, in functie de clasa autoturismului si se poate achita cash sau poate fi retinuta pe card, la data preluarii masinii. Garantia va fi restituita integral daca autoturismul va fi predat in aceeasi stare in care a fost preluat.

8. Asigurari suplimentare de protectie: 

 • Asistenta Rutiera Extinsa (20 euro)

Protectie - prin accepatarea serviciului Asistenta Rutiera Extinsa, va exonerati de plata cheltuielilor pentru asistenta tehnica acordata autovehiculului 24/24, in caz de imobilizare a autovehiculului legata de:

            - pierderea cheii autovehiculului;

            - inchiderea autovehiculului cu cheia in interior; 

            - descarcarea bateriei ca urmare a neglijentei in utilizare;

            - alimentarea eronata cu carburant;

            - distrugerea anvelopelor. 

In cazul in care nu a fost achizitionat acest serviciu suplimentar, in urma unui caz de imobilizare prezentat mai sus se va achita de catre client valoare integrala pentru asistenta rutiera.

Excluderi - Asistenta Rutiera Extinsa nu reduce raspunderea dumneavoastra financiara cu privire la consecintele imobilizarii autovehiculului, la cheltuielile de reparare, la inlocuirea pieselor, la daunele si/sau furtul autovehiculului, pentru care raspundeti in orice caz. Asigurarea Rutiera Extinsa este valabila exclusiv pe teritoriul Romaniei. Nu se aplica daca imobilizarea autovehiculului se face in afara drumurilor publice.

 • Responsabilitate zero in cazul daunelor provocate lunetei autovehiculului (15 euro)

Protectie - prin acceptarea serviciului Asigurare luneta, va exonerati de raspunderea financiara in caz de daune cauzate lunetei autovehiculului (zgarieturi, ciobituri, spargere).

Excluderi - serviciul Asigurare luneta nu reduce raspunderea dumneavoastra financiara cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (in special plafonului panoramic si oglinzilor retrovizoare) sau la furtul autovehiculului, pentru care raspundeti in orice caz.

 • Responsabilitate zero in cazul daunelor provocate parbrizului autovehiculului (20 euro)

Protectie - prin acceptarea serviciului Asigurare parbriz, va exonerati de raspunderea financiara in caz de daune cauzate parbrizului autovehiculului (zgarieturi, ciobituri, spargere).

Excluderi - serviciul Asigurare parbriz nu reduce raspunderea dumneavoastra financiara cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (in special plafonului panoramic si oglinzilor retrovizoare) sau la furtul autovehiculului, pentru care raspundeti in orice caz.

 • Responsabilitate zero in cazul daunelor provocate anvelopelor autovehiculului (20 euro)

Protectie - prin acceptarea serviciului Asigurare anvelope, va exonerati de raspunderea financiara in caz de daune cauzate anvelopelor autovehiculului (pana, anvelopa taiata).

Excluderi - serviciul Asigurare anvelope nu reduce raspunderea dumneavoastra financiara cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (jante tabla sau aliaj lovite sau zgariate) sau la furtul autovehiculului, pentru care raspundeti in orice caz.

 • Responsabilitate zero in cazul daunelor provocate tapiseriei autovehiculului (35 euro)

Protectie - prin acceptarea serviciului Asigurare tapiserie, va exonerati de raspunderea financiara in caz de daune cauzate tapiseriei autovehiculului (pete, murdarie excesiva, par de animale, rupere, ardere cu tigari).

Excluderi - serviciul Asigurare tapiserie nu reduce raspunderea dumneavoastra financiara cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (centuri siguranta taiate, bord auto patat, reglajul scaunelor) sau la furtul autovehiculului, pentru care raspundeti in orice caz.

 • Responsabilitate zero in cazul daunelor provocate caroseriei  autovehiculului (35 euro)

Protectie - prin acceptarea serviciului Asigurare caroserie, va exonerati de raspunderea financiara in caz de daune cauzate caroseriei autovehiculului (zgarieturi fine pe suprafata oricarui element care nu necesita vopsire).

Excluderi - serviciul Asigurare caroserie nu reduce raspunderea dumneavoastra financiara cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (orice alta situatie care necesita revopsire si reparatie) sau la furtul autovehiculului, pentru care raspundeti in orice caz.

9. Optionale pe care clientul le poate inchiria: GPS - 4 euro / zi,  Scaun auto copii - 4 euro / zi, Internet to GO - 3 euro / zi.  

10. Perioada minima de inchiriere este de 3 zile, cu limita de kilometri de 150km/zi. Depasirea numarului de kilometri va fi taxata cu 0,1 euro + tva / km pentru fiecare kilometru depasit. Pentru inchirieri mai mari de 3 zile nu se aplica limita de kilometri.

11. Autovehiculul inchiriat nu poate fi folosit pentru tractarea altor vehicule sau autovehicule, pentru transport cotra cost a bunurilor si/sau a persoanelor, pentru participarea la intreceri, raliuri sau alte asemenea activitati.

12. Subinchirierea autovehiculului este interzisa.

13. Prelungirea contractului de inchiriere se va face doar cu acordul scris (inclusiv fax, e-mail) al MERIDIAN RENT A CAR. Prelungirea perioadei de inchiriere se va efectua numai dupa plata in avans a contravalorii serviciilor de inchiriere pentru perioada de prelungire. Prelungirea perioadei de inchiriere este strict interzisa in alte conditii decat cele specificate. In caz contrar, proprietarul autovehiculului isi rezerva dreptul de a anunta orice incident catre organele de ordine publica.

14. Clientul are obligatia sa anunte cu cel putin 12 ore inainte, in scris (inclusiv fax, e-mail) orice intarziere a predarii autovehiculului. Este permisa intarzierea cu o ora a predarii autovehiculului. Orice intarziere de 1 (unu) - 3 (trei) ore, neanuntata in prealabil, se taxeaza cu 50% din tariful stabilit pentru o zi de inchiriere a respectivului autovehicul, iar pentru mai mult de 3 (trei) ore intarziere se va percepe tariful practicat pentru o zi de inchiriere a autovehiculului in cauza.

15. Livrarea si returnarea autovehiculului se vor face la data si ora indicate de catre client si acceptatea de catre proprietar, in intervalul orar 08:00 – 19:00 (de luni pana vineri) sau in intervalul orar 8.00 – 16.00 (sambata), la unul din sediile ale firmei. Livrarea si/sau returnarea autovehiculului in alt interval de timp si la o alta destinatie decat cele stabilite se vor face cu acordul proprietarului, cu plata unui tarif suplimentar, astfel:

 • pentru livrarea si/sau returnarea autovehiculuilui la unul din sediile firmei in intervalul 19:00 – 08:00 (de luni pana vineri) se percepe un tarif suplimentar de 15 euro, sau in intervalul 16,00 – 9,00 (de sambata pana duminica) se percepe un tarif suplimentar de 25 euro

 • pentru livrarea si/sau returnare autovehiculului in alta locatie in intervalul 08:00 - 19:00, se percepe un tarif suplimentar de 15 euro

 • pentru livrarea si/sau returnare autovehiculului in alta locatie in intervalul 19:00 - 08:00, se percepe un tarif suplimentar de 25 euro.

 • pentru livrarea si/sau returnarea autovehiculului in zi de sarbatoare legala in Romania, se percepe un tarif suplimentar de 25 euro.

16. Incalcarea regulilor de circulatie, amenzile si taxele de parcare reprezinta responsabilitatea stricta a clientului si vor fi suportate integral de catre acesta.

17. In caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Politie care va constata daunele si va elibera Procesul Verbal de Constatare si Autorizatia de Reparatii. Aceste documente sunt indispensabile pentru functionarea asigurarii si pentru repararea autovehiculului. Declaratia la Politie este obligatorie in toate cazurile: daca sunteti vinovat, daca sunteti victima, daca sunteti singur implicat, daca partea responsabila nu este identificata (ex. daune in parcare in lipsa dvs.). Fara aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparatii.

18. In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, se poate solicita o garantie suplimentara ce va fi stabilita in functie de valoarea prejudiciului, care se ramburseaza numai la returnarea masinii in buna stare de functionare si de caroserie, cu toate documentele, accesoriile si echipamentele din dotare.

19. MERIDIAN RENT A CAR nu isi asuma raspunderea pentru fluctuatia de autovehicule din parcul auto. Rezervarea propriu-zisa a autoturismului de inchiriere se considera efectuata dupa confirmarea data de un reprezentant MERIDIAN RENT A CAR pe email sau telefonic.

20. Daca persoana care doreste sa incheie un contract de inchiriere are varsta cuprinsa intre 21 si 25 de ani, se va aplica un tarif suplimentar (taxa de sofer tanar) in valoare de 4 Euro / zi (TVA inclus). Taxa maxima pentru "sofer tanar" este de 40 Euro per inchiriere.

21. Autovehiculele din gama "Premium" nu pot fi inchiriate de persoane cu varsta sub 25 de ani.

22. Pentru rezervarile la care nu s-a efectuat plata in avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu pana la 48 ore inainte de livrarea masinii. Modificarea unei rezervari se face fara penalizari. Pentru anularea unei rezervari NU SE percepe penalitate.

Pentru rezervarile la care s-a efectuat plata in avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu pana la 48 ore inainte de livrarea masinii. Modificarea unei rezervari se face fara penalizari. Daca s-a efectuat plata, anularea rezervarii nu implica restituirea banilor.

23. Orice litigiu ce deriva din "Termeni si conditii" va fi solutionat de catre instantele judecatoresti competente de la sediul MERIDIAN RENT A CAR.

 

 

Regulament campanie "Discounturi de 20% sau 25%"

 

Art.1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei "Discounturi de 20sau 25%(in cele de urmeaza „Promotia” sau „Campania”), este SC MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL, cu sediul in Str. Turnu Magurele, nr. 52-62, Sector 4, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 6639012, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/25483/1994. Orice referire la aceasta societate se va face sub numele de “Organizatorul” ori “MERIDIAN RENT A CAR”.

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul", “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, in oricare din punctele de lucru ale MERIDIAN RENT A CAR si pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

 

Art 2. Perioada si mecanismul de desfasurare a Campaniei

2.1. In sensul prezentului Regulament, Chiria reprezinta pretul pe care un client al MERIDIAN RENT A CAR este obligat sa il plateasca in schimbul folosintei unui autovehicul pus la dispozitie de catre MERIDIAN RENT A CAR, ca urmare a incheierii unui contract de inchiriere in conformitate cu Termenii si conditiile afisate pe website-ul www.meridianrentacar.ro.

2.2. In cadrul acestei campanii, MERIDIAN RENT A CAR acorda o reducere de 20% sau 25% din valoarea totala bruta a Chiriei/zi (cu toate taxele incluse) care se aplica exclusiv pentru inchirierea unui autoturism din reteaua MERIDIAN RENT A CAR ("Discountul"), in conditiile prevazute in art. 2 din prezentul Regulament.

2.3. Discounturile de 20% si 25% se aplica pentru toate clasele din care face parte autoturismul inchiriat, astfel: 

- Discountul de 20% se aplica pentru inchirieri de pana la 4 zile consecutive, cu limita de kilometri de 150 km/zi.

- Discountul de 25% se aplica pentru inchirieri mai mari de 4 zile consecutive, fara limita de kilometri.

2.4. Promotia se desfasoara in intervalul 17 ianuarie – 31 martie 2017 ("Perioada Promotiei").

2.5. Promotia se aplica numai daca cele minim 4 zile consecutive de inchiriere ("Durata de inchiriere") se afla in intervalul 17 ianuarie – 31 martie 2017.

2.6. In situatia in care Durata de inchiriere incepe cel mai devreme in data de 29 martie 2017, Discountul va fi aplicat exclusiv Chiriei corespunzatoare zilelor incluse in Perioada Promotiei.

2.7. Pentru evitarea oricarui dubiu, in situatiile prevazute de art. 2.5. mai sus, Discountul nu va fi aplicat pentru zilele de inchiriere din afara Perioadei Promotiei (respectiv pentru perioada ulterioara expirarii datei de 31.03.2017).

2.8. Inaplicabilitatea Discountului prevazuta de art. 2.6.-2.7. din prezentul Regulament nu exclude aplicarea de catre MERIDIAN RENT A CAR a altor reduceri valabile la data zilei de inchiriere din afara Perioadei Promotiei.

2.9. Toate celelalte categorii de reduceri ce pot fi aplicate conform art. 2.7 sunt identificate in pagina "Promotii" din site-ul www.meridianrentacar.ro.

 

3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice si juridice, in perioada 17 ianuarie - 31 martie 2017. Prin inscrierea la Campanie fiecare participant - persoana fizica, garanteaza:

- ca are 21 ani impliniti;

- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu. 

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2  La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si al societatilor din Grupul de firme MERIDIAN.

b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);

c. persoanele a caror varsta este mai mica de 21 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte discounturi, vouchere sau campanii promotionale, cu exceptia situatiilor prevazute la art.2.3 din prezentul.

3.4. Discount-ul este nenominal.

3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.6. Organizatorul considera participarea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, ca fiind adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de Discount, fara alte despagubiri sau plati.

 

Art.4. Protectia datelor cu caracter personal

4.1. MERIDIAN RENT A CAR este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea in program, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie stocate, folosite si prelucrate de catre MERIDIAN RENT A CAR si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate.

4.2. MERIDIAN RENT A CAR garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie in calitatea sa de persoana vizata are, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, participantul are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre MERIDIAN si are, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantul are dreptul de a solicita, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa MERIDIAN RENT A CAR cu sediul in Mun. Bucuresti, sectorul 4, str. Turnu Magurele nr. 52 - 62, o cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestui campanie vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu operatorul in scopul mentionat in prezentul regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita excluderea sa din baza de date a companiei din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate.

 

Art.5. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

5.1.Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se va mai aplica Discountul prevazut de art. 2.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Promotia in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, cu informarea prealabila a consumatorilor, prin pubicarea unei hotarari in acest sens printr-o notificare pe prima pagina a website-ului www.meridianrentacar.ro

5.3. Pentru situatiile prevazute la pct 5.1. si 5.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

Art.6. Litigii

6.1. Eventualele litigii aparute intre MERIDIAN RENT A CAR si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului MERIDIAN RENT A CAR.

6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Str. Turnu Magurele, nr. 52 – 62, Sector 4. Bucuresti, in atentia Departamentului MARKETING in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

 

Art.7. Dispozitii finale

7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

7.2. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

7.3. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

7.4. MERIDIAN RENT A CAR isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

7.5 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

7.6 Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:

- pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei Campaniei;

- pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

- pentru inscrierea in Campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a Campaniei.

7.7. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de Campanie si acordarea Discountului.

7.8. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Call Center-ul MERIDIAN RENT A CAR: 021 301 90 30 sau direct consilierii de vanzari din oricare parc al MERIDIAN RENT A CAR.

7.9. Prezentul Regulament se coroboreaza cu Termenii si Conditiile publicate pe website-ul www.meridianrentacar.ro.


Organizator,

 

SC MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL

 

 

 


Cauta masina

Locatie Preluare:

Locatie Predare:

De la:

Pana la:


Am varsta peste 25 ani